Opis rozwiązywanego problemu

Opis rozwiązywanego problemu

W/g raportu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze (2016 ), odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym ciągle wzrasta. Analiza prognoz demograficznych na lata 2008-2035 GUS pokazuje, iż osoby w wieku poprodukcyjnym w 2020 roku będą stanowiły ponad 20% ogólnej ludności regionu. Dlatego wnioskodawcy utworzyli 4 Kluby Seniora , zapewniając wsparcie 80 osobom.

Niesamodzielność i długotrwała choroba wynika często z samotności i izolacji, dlatego wnioskodawcy ponownie zbadali problemy swoich podopiecznych. We wrześniu 2019 roku prowadzono w czterech klubach rozmowy dotyczące problemu samotności i izolacji , objęły one 75 osób . Osoby starsze, przechodzące na rentę lub emeryturę zostają często same.

Dzieci mieszkają w dużym oddaleniu a często wyjechali zagranicę . Standardowe rozmowy telefoniczne nie są wystarczające do utrzymania poczucia bliskości. Również uczestnicy naszego projektu w okresie choroby lub złego samopoczucia pozostają w domach, odczuwając samotność , izolację i wykluczenie społeczne.

Dlatego , doskonałym rozwiązaniem tego problemu utrzymującej się izolacji i wykluczenia jest zaadaptowanie modelu naszego partnera z Francji, który od 5 lat realizuje Cyber Klub Seniora. Grupą docelową jest 80 osób zamieszkujących w woj.lubuskim. Są to osoby wymagające wsparcia w życiu codziennym: 65 kobiet, 15 mężczyzn, w wieku od 59 lat do 88 lat . Drugą grupą docelową jest 8 pracowników Klubu Seniora i wolontariuszy -6 kobiet, 2 mężczyzn.