Cyber Klub Seniora

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” realizuje  projekt grantowy pod nazwą „Cyber Klub Seniora”

Cyber Klub Seniora

Cyber Klub Seniora jest realizowany w ramach  projektu  „Ścieżki Współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, realizowanego  przez Fundację Fundusz Współpracy (FFW) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górnośląskiej 4a, 00-444 Warszawa, realizowanego  w Osi Priorytetowej IV Innowacje społecznej i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie włączenia społecznego 50 seniorów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie modelu Cyber Klubu Seniora na podstawie współpracy ponadnarodowej w okresie realizacji projektu

Partnerzy

Partnerem  ponadnarodowym  projektu jest  francuska organizacja pozarządowa E-Seniors, Initiation Des Seniors Aux Ntic Association Cite Phalsbourg 19, 75011, Paris

http://www.e-seniors.asso.fr

Partnerem krajowym jest:

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji “Pomost” ul.Park Chopina 4 66-200 Świebodzin www.naszpomost.pl stowarzyszeniepomost@onet.pl